obrazok

Zmena technickej úrokovej miery od 1.1.2014

Technická úroková miera nám slúži pre výpočet poistného. Klientom kapitálového životného poistenia je týmto garantovaná poistná suma pre prípad smrti alebo dožitia. V zásade platí je čím je technická úroková miera vyššia, tým je poistné za garantovanú poistnú sumu nižšie. 

Od 1. januára 2014 nás čaká zmena TÚM. Národná banka Slovenska stanovila maximálnu technickú úrokovú mieru na 1,9%. To znamená, že od tohto dátumu nemôžu poisťovne uzatvárať poistné zmluvy s vyššou technickou úrokovou mierou ako je maximálna.

Poistných zmlúv kapitálového životného poistenia uzatvorených pred týmto dátumom sa predmetná zmena netýka a ostávajú v platnosti podľa podmienok dojednaných pri uzatvorení poistnej zmluvy.

Životné poistenie s garantovaných technickou úrokovou mierou počas celej doby trvania poistenia  si môžete uzatvoriť už len do 31. decembra 2013.