Preco_vobec_investovat_Fondy

Prečo vôbec investovať? Fondy – I. časť

Základné otázky, na ktoré by mal každý investor poznať odpoveď sú:

“Prečo investovať? Prečo viazať peňažné prostriedky za účelom dosiahnutia neurčitého budúceho výnosu? Prečo peňažné prostriedky odložiť (tzn. investovať) a minúť ich neskôr?”

“Neinvestujeme preto, aby sme dosiahli výnos, ale preto, aby sme dosiahli svoje potreby a ciele.”

Môže to byť napr. vzdelanie detí, dôchodok, nadobudnutie hnuteľnosti alebo nehnuteľnosti (auto, byt, dom a pod.). Investori sú rôzni, majú iné očakávania, potreby a ciele. Majú odlišnú predstavu o požadovaných výnosoch a stabilite ich dosahovania, investičnom horizonte a iných skutočnostiach, ktoré je pri výbere vhodnej investície potrebné zvážiť. Aj tieto skutočnosti boli príčinou vzniku veľkého množstva rôznych podielových fondov.

„Podielové fondy = individuálny prístup“

Čo to je podielový fond?

Podielový fond predstavuje akúsi pokladničku, do ktorej vložili svoje peňažné prostriedky viacerí jednotlivci – investori. Podielový fond spravuje správcovská spoločnosť, ktorá investuje tieto peňažné prostriedky v mene investorov do cenných papierov v súlade s investičným zámerom podielového fondu.

Aké sú základné typy podielových fondov?

Riziko, výnos a čas sú nerozluční “priatelia” – čím vyšší výnos chcete dosiahnuť, tým musíte podstúpiť vyššie riziko. Čím vyššie riziko chcete podstúpiť, tým viac je potrebné investovať na dlhší čas.

Základné rozdelenie fondov:

Peňažné fondy investujú do krátkodobých dlhových cenných papierov (dlhopisy, štátne pokladničné poukážky, depozitné a vkladové certifikáty a pod.) a iných nástrojov peňažného trhu (cenné papiere so splatnosťou kratšou ako 1 rok). Hlavnou úlohou peňažných fondov je uchovanie hodnoty investície investora a dosahovanie nižšej, ale stabilnej miery zhodnotenia. Minimálny investičný horizont by mal predstavovať 6 mesiace.

Dlhopisové fondy investujú do dlhových cenných papierov (aj do nástrojov peňažného trhu). Vo všeobecnosti je ich hlavnou úlohou dosahovanie stabilnej miery zhodnotenia, pri vyššej nestabilite (v porovnaní s peňažnými fondmi). Na druhej strane sú dlhopisové fondy bezpečnejšie ako akciové fondy (v prípade bankrotu spoločnosti má majiteľ dlhopisu prednosť pred akcionárom). Minimálny investičný horizont by mal byť rovný durácii (trvaniu) fondu.

Zmiešané fondy investujú do dlhových cenných papierov a akcií. Zmiešané fondy podľa pomeru akcií a dlhopisov je možné rozdeliť na: defenzívne (max. 30% akcií), neutrálne(max. 50% akcií) a dynamické (viac ako 50% akcií).Predstavujú akúsi strednú cestu medzi dlhopismi a akciami. Minimálny investičný horizont závisí od pomeru dlhopisov a akcií, u defenzívnych predstavuje minimálne 3 roky.

Akciové fondy investujú do akcií. Investor, ktorý sa rozhodne investovať do akcií by si mal uvedomiť nevyhnutnosť poklesov cien akcií a mal by byť na tieto výkyvy psychicky pripravený. Začínajúci investor by sa mal orientovať na stabilnejšie segmenty akciových trhov tzv. “blue chips”. Čím je investičný horizont dlhší, tým viac rastie pravdepodobnosť, že na konci investičného horizontu dosiahne investor v akciovom fonde vyšší výnos ako v dlhopisovom alebo peňažnom fonde. Minimálny investičný horizont predstavuje 5 rokov, v prípade dynamických akciových fondov by mal byť dlhší.

Fondy fondov predstavujú moderné investičné riešenie, keď portfólio fondu fondov je tvorené podielmi iných podielových fondov (peňažné, dlhopisové, akciové fondy), prípadne alternatívnymi investíciami (napr. realitné investície). Hlavná výhoda takéhoto riešenia spočíva v aktívnej správe portfólia a znížení rizika diverzifikáciou portfólia.Odporúčaný minimálny investičný horizont závisí od podielu akciovej zložky v portfóliu fondu fondov, avšak min. 2 – 7 rokov.

Realitné fondy investujú do trhu nehnuteľností. Fond je určený pre investorov s vyváženým vzťahom k riziku, ktorí majú záujem o stabilný rovnomerný rast svojej investície v mene EURO a ktorí uvažujú investovať peniaze na dlhé obdobie za účelom dosiahnutia vyšších výnosov ako ponúkajú dlhopisové podielové fondy pri prijateľnej miere rizika. Investori by mali byť ochotní investovať svoje prostriedky na obdobie dlhšie ako 5 rokov.

Zaistené fondy umožňujú mimoriadne bezpečný spôsob uloženia peňazí. Klient vie aký môže očakávať výnos, poprípade ako je chránený v prípade prepadu trhu. Zároveň však ak si správcovská spoločnosť ponechá časť výnosu, ak zhodnotí finančné prostriedky vyšším ako deklarovaným výnosom. Nazýva sa to, že klient participuje na výnose.

Druhy_dochodkovy_pilier_jednoznacne_ano

Druhý dôchodkový pilier, jednoznačne áno

 

Zavedenie druhého piliera bolo na Slovensku prijaté s veľkými očakávaniami. Ľudia dostali šancu rozhodovať o svojich dôchodkoch. Vedelo sa o veľkej mase peňazí, ktorá do fondov pôjde, a preto zneli v reklamách silné heslá o Švajčiarskych dôchodkoch, o tom ako sa budeme mať lepšie.

Na Slovensku je dlhá tradícia sporenia a Slováci si vedia odložiť peniaze. Ďalším silným argumentom bolo dedenie peňazí odložených na osobnom dôchodkovom účte. Na čo ale sporitelia neboli pripravení, bola zodpovednosť výberu fondu a pri všeobecnom nadšení sa nebrali vážne názory o čase sporenia. Na trhu sa objavilo veľa tipérov, ktorí pre niekoho pracovali a nemali odborné skúšky a ani spôsobilosť vedieť klientom vysvetliť investovanie, jeho dĺžku a stratégiu dôchodkových fondov. Pritom najdôležitejšie veličiny pri kapitálovom sporení sú čas, riziko a výška investície.

Nevyužitá šanca

Úvodné mesiace boli nazvané ako prechodné obdobie a dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) mali čas 18 mesiacov na nákup investičných titulov, ale aj na to, aby nazbierali aspoň 50 000 klientov pre ďalšie pokračovanie na trhu. Začali sa vytvárať 3 typy fondov:

  1. Rastový – mal byť najviac rizikový, hlavná časť investícií mala smerovať do akcií až 80 %. Čo sa ale žiaľ nestalo? Akciových titulov bolo veľmi málo. Určený mal byť pre mladých, dynamických klientov s dostatočným časom sporenia a pozitívnym postojom k investičnému riziku.
  2. Vyvážený – mal byť “balancovaný”, teda rovnaký podiel akcií a dlhopisov. Hlavným okruhom sporiteľov mali byť ľudia v období života okolo 45 rokov pri vstupe a tí, ktorí boli ochotní akceptovať aspoň mierne riziko akcií a ich výkyvov.
  3. Konzervatívny – mal byť najmenej rizikovým fondom určeným pre klientov s krátkym časom sporenia a bez rizika. Investuje sa zväčša do štátnych dlhopisovs garanciou splatnosti.

Aby sa predišlo stratám z dôvodu výkyvov na trhu mal byť ešte klient riadený zákonnou brzdou. Tá hovorila o presune peňazí klienta ak mal menej ako 15 rokov do dôchodku z rastového fondu do vyváženého a 7 rokov pred dôchodkom z vyváženého do konzervatívneho. Nevyužitou šancou bolo veľmi málo akcií v portfóliach fondov a využitie ich prepadu počas rokov 2007 – 2009, čomu žiaľ prispel aj politický marketing.

Finančná kríza

Nástup finančnej krízy sa niesol v prasknutí bubliny a prudkom poklese akcií. Svet sa ocitol v slede udalostí, na ktoré nestíhal finančný sektor reagovať včas. Akcie zaznamenali historické pády. No namiesto toho, aby sa využila nízka nákupná cena dôchodkovej jednotky nastúpil politický marketing chybným nariadením o garanciách vo všetkých fondoch. DSS mali pri hospodárení fondov v mínuse doplatiť stratu klientov. Stalo sa to, čo nutne muselo prísť, a to odpredaj akcií z fondov, opakujem v čase najväčšieho poklesu. Na ich opätovnom (historickom) náraste sa tak klienti DSS už nepodieľali.

Nový pohľad

Po voľbách v roku 2010 roku prišlo k  zmenám. Neobišli ani druhý pilier. Zaviedol sa 4 typ fondu – Indexový. Hlavnou zmenou bola úprava povinnosti DSS vytvárať a spravovať minimálne dva typy fondov:

  1. Nerizikový-dlhopisový (garantovaný) – mal klientom garantovať minimálne ich vklady.
  2. Rizikový-negarantovaný – sem patrili zvyšné fondy (vyvážený bol premenovaný na zmiešaný, akciový – záležalo na správcovi akú mieru akcií v portfóliu mal a indexové – čisto akciové).

Sporitelia dostávali spolu s výpisom z účtu aj návratku o určení ďalšieho sporenia. Mali sa vysloviť za to či chcú byť prevedený do garantovaných fondov.

Zníženie príspevkov a daňový bonus

Po predčasných voľbách prišlo k opätovnému prehodnoteniu druhého piliera. Štát znížil pomer odvodu z 9% na 4% a zaviedol dobrovoľný príspevok 2% z hrubej mzdy ako daňový bonus. Prišlo otvorenie druhého piliera, zároveň prišla klientom opäť návratka, len tentokrát sa mali vysloviť, či chcú byť v negarantovaných fondoch.

O tom ako sporitelia rozumejú výpisom sa denne presviedčam. Len málo ich poslalo návratku späť. Nevedia čo je dôchodková jednotka, čo je vlastne reálny majetok klienta. V prípade poklesu nakupujem viac jednotiek a tie sa mi zhodnocujú počas stúpania fondu.

Je veľa mladých sporiteľov v garantovanom fonde. Nárast na akciových (13-18 %) a indexových (13-26%) fondoch preto nemajú. Majú len zhodnotenie 1,5-6 % v garantovanom fonde. V súčasnej dobe bude ešte klesať, vďaka nízkym úrokom na finančných trhoch nie je kde peniaze zhodnotiť.

Daňová úľava nie je veľmi využívaná a osobne ju nevyužívam ani ja. Je tu veľké riziko zoštátnenia druhého pilieru a nechcem, aby moje peniaze, ktoré si ja odložím si užíval nejaký nezodpovedný politik, práve preto, lebo ich potrebuje na zníženie deficitu alebo nechce brať pôžičku od MMF ako v prípade Maďarska.

Dôchodky

Optimizmus zo sporenia tento rok narušili prvé správy o dôchodkoch. Nerozumiem prekvapeniu ľudí. Tu sa ukázala práca spomenutých tipérov zo začiatku článku. Títo sporitelia tu nemali čo robiť. Ak môj produktívny čas je 40 alebo 45 rokov a z toho 30 alebo 35 rokov si odvádzam odvody len do sociálnej poisťovne, do druhého piliera si sporím 10 rokov z toho mi ešte skrátia príspevky o 5% (zmena príspevkov z 9% na 4%), tak ako si môžem nasporiť?

Treba mať vyvážený pomer riziko – čas – kapitál. Pri sporení 10 rokov je veličina čas veľmi nízka!!!! Nemôžem si dovoliť hrať vabank. Ak by prišla prípadná kríza a trvala by napríklad 8 rokov tak prídem v rizikovom fonde o peniaze. Konzervatívnym fondom svoje peniaze zase veľmi nezhodnotím.

Druhý pilier by mal byť povinný pre mladých ľudí a ľudí, ktorí majú čas aspoň 20 rokov do dôchodku. Zákon hovorí o preklopení do konzervatívneho fondu pri dosiahnutí 52 veku života. Ak mám 18 alebo aj 25 rokov mám dostatočný čas na riziko, nie je až taká dôležitá výška príspevkov. Naviac mám aj šancu na zvýšenie môjho príjmu v neskoršom období. Na sociálnu poisťovňu by som sa nespoliehal, pretože teraz mi môže politik hovoriť, že na dôchodky je. O desať rokov môže prísť druhý politik a povie, ako má málo peňazí na dôchodky a že ľudia si mali nasporiť. V tom čase už bude viac sporiteľov v druhom pilieri, preto si to bude môcť dovoliť.

Na záver by som povedal, pozrite si svoj výpis z osobného dôchodkového účtu. Skontrolujte si stav dôchodkových jednotiek a Váš fond. Nájdite si stránku Vašej DSS a porovnajte si históriu zhodnotenia fondov. Možno budete prekvapený. Uvidíte pri negarantovaných fondoch, aj pri dočasnom poklese výkonnosti zarobili viac ako garantované. Desať rokov dôchodkového sporenia je už doba ktorá má pri vývoji fondov výpovednú hodnotu.

 

Celozivotne uspory z poistky_2

Poistenie, poisťovňa, poisťovací špecialista – brrr

Poďme sa spoločne pozrieť čo je to životné poistenie a čo môžeme od neho očakávať.

Než sa necháte zlákať príjemným hlasom na „nezáväzné“ stretnutie, ktoré Vám jednoznačne zvýši kvalitu života, urobí z Vás milionárov, či dokonca splní všetky Vaše sny, mali by ste vedieť čo skutočne pre svoj život potrebujete. Continue reading “Poistenie, poisťovňa, poisťovací špecialista – brrr” »