Urazove_poistenie_myty_a_prax

Úrazové poistenie, mýty a prax

Každý človek má na svojej zmluve životného poistenia aj úrazové pripoistenia, alebo aspoň má zmluvu úrazového poistenia. Zákon hovorí doslova o tom, že klient prenáša riziko, ktoré nie je schopný uniesť na poisťovňu a poisťovňa je povinná v prípade poistnej udalosti mu toto poistné plnenie vyplatiť. Continue reading “Úrazové poistenie, mýty a prax” »

Zivotne_poistenie_co_by_ste_o_nom_mali_vediet

Životné poistenie, čo by ste o ňom mali vedieť

Základnou filozofiou životného poistenia je poskytovať klientom finančnú istotu v prípade nepredvídaných udalostí. Životným poistením si však klient môže napríklad aj nasporiť finančné prostriedky na lepšiu budúcnosť, zabezpečiť pozostalých v prípade straty života, zlepšiť finančné podmienky svojich detí počas ich štúdia na strednej alebo vysokej škole, zabezpečiť samého seba v rámci dôchodkového typu životného poistenia, poskytnúť poistenie ako záruku na získanie bankového úveru a pod.

K jedným z najdôležitejších rozhodnutí patrí kde, kedy a u koho uzavrieť dobré životné poistenie. Jeho úlohou je dostatočne zabezpečiť krytie životných rizík. Ak si vyberiete zle, poistenie nemusí pokryť všetky požadované riziká a stáva sa neúplným. Ďalej by malo na Vaše rozhodnutie vplývať aj to, aké poistné plnenie Vám poisťovňa vyplatí. Teda jedná sa o výluky z poistenia, kvalitu (silu) poisťovne.

Životné poistenie je pre klienta zaujímavé aj z hľadiska zhodnotenia nasporených peňazí.

V súčasnej dobe poznáme 3 druhy poistení:

  • Kapitálové
  • Investičné
  • Rizikové

Kapitálové životné poistenie

Uzatvorenie tohto typu poistenia garantuje klientovi zhodnotenie tzv. technickou úrokovou mierou (TUM). V roku 1993 bola TUM 6% no postupne sa začala znižovať na 3,5%, potom 2,5% a súčasnej dobe na 1,9%. Klient mimo toho, že má garantované 1,9 %, sa žiaľ zriekol možnosti výberu stratégie. Peniaze za neho investuje poisťovňa do konzervatívnych nástrojov finančného trhu.

Klient má len možnosť výberu troch podproduktov:

  • Sporenie a riziko smrti
  • Sporenie
  • Sporenie a riziko smrti s odkladom poistného plnenia

Ak si klient uzatvoril prvý typ sporenie a riziko smrti je tu možnosť dvoch poistných plnení, teda riziko dožitia sa konca poistnej zmluvy, kedy mu je vrátené zaplatené poistné s TUM a ak sa podarilo poisťovni dobre hospodáriť tak aj podiel na prebytkoch.K prebytkom sa ešte neskôr vrátim. V prípade smrti poisteného je vyplatená pevne stanovená poistná suma pre riziko smrť a k tomu ešte aj TUM poistenie samozrejme zaniká.

Tento typ produktu je vhodný pre ľudí, ktorý majú úver.

Ak si klient dohodol len sporenie, nestŕha sa mu za riziko smrti nič, ale všetky finančné prostriedky idú do sporenia. V prípade dožitia sa je vyplatené zaplatené poistné plus TUM – garantovaná poistná suma pre dožitie a ak sú aj prebytky. V prípade smrti je vrátené dovtedy zaplatené poistné a TUM.

Tento typ poistenia je vhodný pre ľudí, ktorý nemajú žiadne záväzky.

Ak si klient vybral tretí typ životného poistenia teda sporenie a riziko smrti s odkladom poistného plnenia pri dožití sa je to to isté ako v prvých dvoch prípadoch, poisťovňa vyplatí garantovanú poistnú sumu pre dožitie a prebytky. V prípade smrti sa ale odkladá poistné plnenie až do konca poistnej doby. Príklad – narodí sa mi dieťa a ja si uzavriem toto poistenie na 20 rokov zo zámerom aby malo na štart do života, po desiatich rokoch zomriem, poistné plnenie bude vyplatené môjmu dieťaťu až o 10 rokov a to dohodnutá poistná suma za smrť a prebytky.

Vrátim sa teraz k prebytkom, sú vyplácané v takom prípade pokiaľ má poisťovňa dosiahnuté hospodárenie nad TUM. To znamená, ak mám TUM 6% a poisťovňa dosiahne zhodnotenie 2% tak dostanem len TUM, ktorú poisťovňa dopláca zo svojho.Tento typ poistenia je v súčasnej dobe pre poisťovne nákladný. Žiaľ je tu aj taká praktika posielať ku klientom sprostredkovateľov a prepracuvávať im tieto „nevýhodné zmluvy na výhodnejšie“ napríklad IŽP. Keďže je veľmi nízky výnos zo štátnych dlhopisov, očakávam v krátkej dobe zníženie TUM na 0,6% alebo úplné ukončenie predaja KŽP. Jednoducho sa stanú tieto zmluvy pridrahé pre klientov z nízkym profitom.

Investičné životné poistenie

Je kombináciou poistenia a investovania cez podielové fondy. Klient získava možnosť, už za nie veľkú čiastku mesačne, prístupu k takým investíciam, ku ktorým by za normálnych okolností potreboval veľkú hotovosť. Zároveň má výhodu efektu tzv. triedenia rizika prepadu. Je oveľa lacnejší pre riziko poistenia smrti, pretože na rozdiel od KŽP v prípade smrti klienta sa nevypláca aj poistná suma smrti a hodnota účtu, ale to čo je vyššie. Buď poistná suma alebo hodnota účtu. Zároveň keď presiahne hodnota účtu poistnú sumu na smrť, prestáva sa strhávať za krytie rizika smrti a finančné prostriedky sa investujú v plnom rozsahu.

U nových zmlúv zároveň veľa poisťovní zavádza nový pojem bonus za vernosť, ktorý vypláca klientom za pretŕvanie zmluvy.

V IŽP si môže klient vybrať z týchto stratégií:

  • Rastová – investuje sa hlavne do akcií
  • Vyvážená – investuje sa do akcií, zmiešaných fondov, fondov fondov, realitných fondov a aj dlhopisových fondov
  • Konzervatívna – investuje sa hlavne do dlhopisových fondov a peňažných fondov
  • Garantovaná – táto stratégia kopírovala TUM, ale myslím, že sa už teraz veľmi nepoužíva

Klient pri tomto výbere poistenia v plnom rozsahu preberá zodpovednosť za prípadné straty. Vyberá si možnosť stratégií alebo aj samostatné fondy z ponuky poisťovne.

Rizikové životné poistnie

Je posledným druhom poistenia a jeho rozmach je možné vidieť hlavne v poslednej dobe. Je vhodné pre ľudí, ktorí nechcú dávať veľa peňazí do poistenia, ale zároveň cítia, že chcú mať pokryté riziko smrti.

V tomto produkte sa nič nesporí a ak sa klient dožije konca poistného obdobia nedostane vyplatené vôbec nič. Skrátka je tu kryté riziko smrti poistneného, ak nastane poisťovňa vyplatí poistnú sumu. Poistná suma môže byť na konštantnú poistnú sumu alebo s klesajúcou hodnotou.

Klient si zároveň k životnému poisteniu môže uzatvoriť aj pripoistenia, ale tým sa budem venovať až v ďalšom článku.

Preco_vobec_investovat_Fondy

Prečo vôbec investovať? Výhody investovania – II. časť

Možnosť dosiahnuť vyšší výnos

Skúsenosti z vyspelých finančných trhov ukazujú, že prostredníctvom podielových fondov je možné dosiahnuť vyšší výnos ako prostredníctvom klasických bankových produktov.

Historicky, z hľadiska dlhého časového obdobia dosahujú akciové fondy vyššiu výkonnosť ako dlhopisové alebo peňažné fondy (historický výnos však nie je zárukou budúcich výnosov). Pri dostatočne dlhom investičnom horizonte, je vyššia nestabilita akciových fondov pozitívne odmeňovaná vyšším výnosom. Krátky investičný horizont skôr predurčuje orientáciu na stabilnejšie investície (peňažné alebo dlhopisové fondy). V konečnom dôsledku aj stabilnejšie investície ponúkajú vyšší výnos ako napr. termínované vklady.

Rozloženie rizika a nízke náklady

Podielový fond investuje do veľkého množstva cenných nástrojov alebo investičných nástrojov, čím rozkladá (znižuje) riziko. Pri nákupe alebo predaji väčšieho objemu cenných papierov, čo je v prípade podielového fondu bežné, sú náklady súvisiace s transakciou v prepočte na jeden cenný papier výrazne nižšie ako pri kúpe jedného cenného papiera individuálnym investorom.

Vysoká dostupnosť peňazí, neviazanosť vkladu

Peňažné prostriedky nie sú v podielovom fonde viazané a neuplatňujú sa žiadne výpovedné lehoty. Aj v prípade, že investujete do fondu s dlhodobým, napr. päťročným investičným horizontom, môžete kedykoľvek požiadať o vyplatenie podielov a správcovská spoločnosť je zo zákona povinná podielové listy vyplatiť bez zbytočného odkladu po doručení úplnej žiadosti.

Možnosť výberu investičnej stratégie

Investovanie prostredníctvom podielových fondov ponúka investorovi možnosť výberu investičnej stratégie, a teda možnosť výberu budúcich výnosov, ktorej zodpovedá určité riziko.

Garancie

Zákon o kolektívnom investovaní

Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní upravuje činnosť správcovských spoločností a podielových fondov. Podľa tohto zákona môžu v oblasti kolektívneho investovania podnikať iba správcovské spoločnosti, ktoré získali na túto činnosť licenciu. Zákon stanovuje, že majetok fondu môže byť investovaný iba do vymedzených druhov cenných papierov a nástrojov peňažného trhu. Zákon upravuje pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika, ktoré musia správcovské spoločnosti dodržiavať pri investovaní majetku podielových fondov, čím sa sleduje obmedzenie dopadu nepriaznivého vývoja jedného cenného papiera na celý fond.

Dohľad Národnej banky Slovenska

Nad celým procesom investovania bdie Národná banka Slovenska ako najvyšší dozorný orgán v oblasti kapitálového trhu. Národná banka Slovenska rozhoduje o udelení licencií pre činnosť správcovských spoločností, schvaľuje vznik a štatúty podielových fondov a kontroluje správcovské spoločnosti, či dodržiavajú zákonné predpisy a konajú v záujme investorov.

Depozitár

Funkcia depozitára je rovnako vymedzená zákonom o kolektívnom investovaní. Hlavnou úlohou depozitára je dohliadať na dodržiavanie zákonom stanovených pravidiel. Majetok vo fonde je zverený depozitárovi, ktorý takto získava úplný prehľad o všetkých transakciách s majetkom vo fonde. Depozitár je garantom dodržiavania zákona a práv investorov zo strany správcovskej spoločnosti, je zodpovedný za správne určenie hodnoty majetku vo fonde a z toho vyplývajúceho kurzu podielu.

Samostatné účtovníctvo fondu

O majetku fondu vedie správcovská spoločnosť oddelené účtovníctvo, čo znamená, že záväzky správcovskej spoločnosti nemôžu byť hradené z majetku vo fonde. Náklady fondu sú vymedzené zákonom a majetok vo fonde sa môže použiť iba za účelom investovania v medziach zákona. Účtovná závierka podielového fondu, ako aj správcovskej spoločnosti, musí byť overená audítorom.

Prečítajte si tiež: Prečo vôbec investovať? Fondy – I. časť

Celozivotne uspory z poistky_2

Poistenie, poisťovňa, poisťovací špecialista – brrr

Poďme sa spoločne pozrieť čo je to životné poistenie a čo môžeme od neho očakávať.

Než sa necháte zlákať príjemným hlasom na „nezáväzné“ stretnutie, ktoré Vám jednoznačne zvýši kvalitu života, urobí z Vás milionárov, či dokonca splní všetky Vaše sny, mali by ste vedieť čo skutočne pre svoj život potrebujete. Continue reading “Poistenie, poisťovňa, poisťovací špecialista – brrr” »